Email – Ceník a smluvní podmínky

Služba iSpis Email je zcela zdarma!

Pokud však chcete, případně pokud to stanovy Vaší firmy vyžadují, můžete se společností Sokordia, s.r.o. uzavřít písemný smluvní vztah, upravující podmínky zabezpečení citlivých údajů ze strany společnosti Sokordia, s.r.o.

Společnost Sokordia,s.r.o. v ní vystupuje jako dodavatel IT řešení a pod smluvní pokutou se zavazuje k mlčenlivosti či zachování poštovního tajemství.

Elektronicky podepsanou smlouvu pošlete na email info@sokordia.cz. Obratem Vám ji elektronicky podepsanou pošleme zpět.

K uzavření smlouvy však dochází už faktickým používáním služby! Společnost Sokordia, s.r.o. se tímto zavazuje plnit smlouvní podmínky i bez písemného podpisu smlouvy.

Licenční smlouva k softwarové službě Sokordia E-mail

1. Objednatel:
Jméno či název společnosti:
se sídlem/místem podnikání:
zapsán v:
IČ: , DIČ:
dále jen „objednatel“

a

2. Poskytovatel:
obchodní společnost Sokordia, s.r.o. 
zapsaná v obch. rejstříku vedeném KS v Brně v oddíle C, vložce číslo 64409 
se sídlem: Antonínská 564/18, 602 00, Brno - Veveří 
IČ: 29190088, DIČ: CZ29190088
jejíž jménem jedná Mgr. Martin Šárfy, jednatel 
dále jen „poskytovatel“  
společně také „smluvní strany“

uzavírají dle obchodního zákoníku

smlouvu o poskytování služby Sokordia E-mail

1. Článek I. - Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytovat a udržovat službu "Sokordia Datová schránka" pro přeposílání datových zpráv na e-mail objednatele (dále jen "službu").

2. Článek II. - Povinnosti poskytovatele a objednatele

2.1. Poskytovatel se zavazuje, že službu bude poskytovat s náležitou odbornou péčí, v souladu se všemi platnými právním předpisy a nejnovějšími technickými poznatky v oboru.

2.3. Poskytovatel nezaručuje dostupnost služby, dojde-li k následujícím skutečnostem:

  • Výpadek internetového připojení u objednatele.
  • Výpadek služby provozovatele služby ISDS.
  • Jiný objektivní důvod.

2.4. Poskytovatel je oprávněn do vygenerovaných e-mailových zpráv vkládat kontextovou reklamu.

2.5. Poskytovatel je oprávněn referovat o uživateli jako o svém klientovi.

2.6. Objednatel je povinen používat službu v souladu s platnými předpisy, pokyny poskytovatele a dle požadavků a parametrů ISDS. Objednatel není oprávněn službu ani žádnou její část zpřístupňovat jakoukoliv formou třetím osobám.

3. Článek III. - Ochrana dat a informací

3.1. Veškeré datové soubory, ke kterým poskytovatel případně přijde do styku, jsou majetkem objednatele a údaje v nich obsažené podléhají povinnosti mlčenlivosti dle ve smyslu § 21 zákona o advokacii i ve smyslu § 31 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti. Poskytovatel není oprávněn tyto soubory ani žádnou část z nich uchovávavat, poskytnout jakékoliv třetí osobě a to ani státním institucím s výjimkou samotného příjmu či odeslání zprávy přes systém ISDS v souladu s touto smlouvu. Jestliže poskytovatel poruší tuto povinnost, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč (pětset tisíc Kč). Tím není dotčen nárok na náhradu vzniklé škody, přesahující výši smluvní pokuty.

3.2. Poskytovatel bere na vědomí, že součástí přenášených zpráv mohou být osobní údaje osob chráněné ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Poskytovatel se zavazuje osobní údaje zpracovávat výlučně v rozsahu odpovídajícímu účelu a rozsahu poskytované softwarové služby. Poskytovatel prohlašuje, že si je vědom všech svých povinností, které pro něho jako zpracovatele vyplývají z ustanovení § 7 citovaného zákona a zavazuje se tyto povinnosti řádně plnit a chránit jemu předané osobních údaje.

3.3. Poskytovatel se zavazuje učinit a průběžně vyhodnocovat a aktualizovat veškerá technická a bezpečnostní opatření potřebná k tomu, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu třetích osob k veškerým datům objednatele uloženým na serveru, jakož i k jejich neoprávněné změně, zničení či přenosům.

3.4. Smluvní strany se zavazují, že během trvání smlouvy a dále během 2 (dvou) let po jejím ukončení uchovají v tajnosti veškeré další informace, než jsou upraveny v předchozích ustanoveních tohoto článku smlouvy, které získají po dobu trvání této smlouvy nebo její realizace, jakož i po jejím ukončení. Dále uchovají v tajnosti veškeré informace týkající se smluvních stran, které nejsou veřejně přístupné. V této souvislosti se smluvní strany zavazují zavázat k utajování informací veškeré své zaměstnance nebo osoby, které jsou pověřeny dílčími úkoly v souvislosti s plněním povinností dle této smlouvy.

4. Článek IV. - Přístupové údaje do systému ISDS

4.1 Objednatel za účelem přístupu do systému ISDS používá přístupové heslo k systému.

4.2 Poskytovatel se při případném styku s přístupovými údaji zavazuje přístupové údaje využívat pouze za účelem přístupu do systému ISDS dle pokynů objednatele a zajistit jeho ochranu před možným zneužitím, jak ze strany zaměstnanců, tak třetích osob. Jestliže poskytovatel poruší tuto povinnost, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000.000,- Kč (dva miliony Kč). Tím není dotčen nárok na náhradu škody vzniklé objednateli přesahující výši smluvní pokuty.

5. Článek V. – Odměna

5.1. Služba je poskytovatelem poskytována bezúplatně.

6. Článek VI. - Zprovoznění služby, odpovědnost za vady

6.1. Poskytovatel se zavazuje zprovoznit službu v součinnosti s objednatelem nejpozději do 5 dnů od uzavření této smlouvy. Bude-li poskytovatel v prodlení se zprovozněním služby déle než 5 dnů, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Zákonné možnosti odstoupení od smlouvy tím nejsou dotčeny.

7. Článek VII. - Trvání a ukončení smlouvy

7.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a počíná běžet ode dne podpisu smluvními stranami.

7.2. Smlouva může být ukončena dohodou nebo na základě písemné výpovědi poskytovatele nebo objednatele, a to s okamžitou platností.

8. Článek VIII. - Závěrečná ustanovení

8.1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.

8.2. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

8.3. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem smluvních stran.

8.4. Strany s touto smlouvou souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne .________________________________________________
________________________________________________
Sokordia, s.r.o., za kterou jedná jednatel
Mgr. Martin Šárfy